"ആശ്ലേഷ് " ആര്യമഹാസംഗമം

 


"ആശ്ലേഷ് " ആര്യമഹാസംഗമം (Arya alumni reunion) ജൂലൈ 8-ാം തിയ്യതി രാവിലെ 9.30 മുതൽ ആര്യഭട്ടാ കോളേജ്  ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്നു

: